Είσοδος στην Γεωχωρική Πύλη του Οργανισμού

Είσοδος στη Γεωχωρική Πύλη

Με το άρθρο 31, του Π.Δ. 100 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος κλπ» (ΦΕΚ 167Α/2014), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 40, του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237Α/2014), θεσμοθετήθηκε η Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών & Περιαστικών Περιοχών (Δ/νση Σ.Μ.Α.Π.Π.), η οποία ανέλαβε –εκτός των άλλων- το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Ο.Ρ.Σ.Α. & Ο.Ρ.ΘΕ.), αποστολή των οποίων ήταν ο ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός των δύο μητροπολιτικών περιοχών με μέριμνα για την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Επιχειρησιακός στόχος της Δ/νσης Σ.Μ.Α.Π.Π. είναι η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση της χωροταξικής πολιτικής στις μητροπολιτικές περιοχές.

Η Δ/νση Σ.Μ.Α.Π.Π. εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 2,  Τ.Κ. 115 23  ΑΘΗΝΑ

Προϊστάμενος της Δ/νσης είναι ο κ. Χρ. Αντωνόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός-Πολεοδόμος.

Στοιχεία επικοινωνίας:     τηλ.: 210.64.30.201, φαξ: 210.64.48.091

                                    e-mail: ch.antonopoulos@prv.ypeka.gr

Υπεύθυνος της Γραμματείας είναι ο κ. Ε. Βαζούρας.

Στοιχεία επικοινωνίας:     τηλ.: 210.64.30.839, φαξ: 210.64.48.091

                                    e-mail: th.vazouras@prv.ypeka.gr

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ/ΑΤΤΙΚΗΣ 2021


Νόμος 4277/1-8-2014

Χάρτες
Πρόγραμμα Δράσης


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΜΠΕ ΡΣΑ 2021