Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας(ΟΡΣΑ), που ιδρύθηκε με το  (1515/85) του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, αποτελεί τον φορέα συνολικής και επιτελικής διαχείρισης των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων για ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, έχει και την αρμοδιότητα συσχέτισης του οικονομικού προγραμματισμού με τα διάφορα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, για δράσεις και προγράμματα που αφορούν στο συγκεκριμένο χώρο.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
  • Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  • Προγραμματισμού
  • Προστασίας Περιβάλλοντος
  • Πολεοδομικών Παρεμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας