ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

 Οι μητροπολιτικές παρεμβάσεις είναι προγράμματα αστικής αναβάθμισης ανάπλασης ή χωρικής αναδιάρθρωσης πολυτομεακού χαρακτήρα σε ζωτικές εκτάσεις του αστικού ιστού όπως παραγωγικές ζώνες (λειτουργούσες ή απαξιωμένες ή υπό ανάπτυξη), περιοχές σε γειτνίαση ή σε ακτίνα επιρροής σημαντικών μεταφορικών υποδομών ή μεταφορικών κόμβων, δημόσιες εκτάσεις υπό αναμόρφωση ή αλλαγή διαχειριστικού καθεστώτος, παράκτιες ή παραποτάμιες ζώνες, περιαστικές φυσικές ζώνες ειδικού χαρακτήρα ή μητροπολιτικά πάρκα ή υπερτοπικοί πόλοι αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού που προσφέρονται για την εφαρμογή προγραμμάτων μητροπολιτικού χαρακτήρα και στρατηγικής σημασίας με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της περιφέρειας της Αττικής, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την χωρική συνοχή. 

Οι μητροπολιτικές παρεμβάσεις (ΜΠ) με ειδικά προγράμματα (projects) θεωρούνται πλέον διεθνώς συστατικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού και εντάσσονται άμεσα στην πολιτική ενίσχυσης του ρόλου των μητροπόλεων στα πλαίσια του ανταγωνισμού τους στον διεθνή στίβο.  Πλην όμως των θετικών τους επιπτώσεων στην οικονομική φυσιογνωμία και την αναπτυξιακή πορεία της πόλης και την εικόνα της, έχει αποδειχθεί ότι οι ΜΠ συμβάλλουν στην αναβάθμιση των μεθόδων του χωρικού σχεδιασμού διότι, ενισχύουν την επιχειρησιακή του διάσταση ενσωματώνοντας εργαλεία ενεργού παρέμβασης (οικονομικά, νομικά, διοικητικά) σε συμπλήρωση του κλασσικού σχεδιασμού χρήσεων γης κανονιστικού τύπου,  και συντελούν στην αποτελεσματικότητά του μέσω αυξημένων συντονιστικών δράσεων και σύνδεσης σχεδιασμού και εφαρμογής. (κάθετος και οριζόντιος συντονισμός, monitoring, εξασφάλιση συναίνεσης και συμμετοχής του κοινού, εξασφάλιση συνεργασιών για την χρηματοδότηση μέσω προγραμματικών συμβάσεων ή ΣΔΙΤ, δηλ. συμπράξεων δημόσιου /ιδιωτικού τομέα).

Στην ελληνική πολεοδομική νομοθεσία έχει ενταχθεί ο θεσμός των ΣΟΑΠ (Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων) που ανταποκρίνεται σε τέτοιου τύπου προγράμματα, αλλά ως προς την ρύθμιση του πολεοδομικού τους σκέλους εφαρμόζεται και ο θεσμός των ΖΕΑ (Ζώνες  Ελεγχόμενης Ανάπτυξης) καθώς και άλλα εργαλεία αστικών αναπλάσεων.

Στον Οργανισμό Αθήνας τα προγράμματα στρατηγικών μητροπολιτικών παρεμβάσεων εκπονούνται σε στενή συνεργασία και συνάρτηση με τα ΓΠΣ και το ΡΣΑ, αποσκοπούν στην εφαρμογή των στρατηγικών τους στόχων τόσο από αναπτυξιακής άποψης όσο και περιβαλλοντικής και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής  των κατοίκων.