ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METREX

METREX, το Δίκτυο των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών περιφερειών και περιοχών, παρέχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και εμπειριών για τις μητροπολιτικές υποθέσεις, και την κοινή δράση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το δίκτυο έχει μέλη από περίπου 50 μητροπολιτικές περιφέρειες και περιοχές.

Το METREX συμβάλλει στη μητροπολιτική διάσταση των πολιτικών, προγραμμάτων και έργων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Το Δίκτυο είναι εταίρος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, της ερευνητικής κοινότητας, κυβερνητικών οργανισμών και άλλων δικτύων.

Metrex Members

METREX Brochure


METREX Impressions

METREX Intentions

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG III PolyMETREX Plus


North - South Interface

EU CO2 80/50 Brochure